Ga naar de inhoud

Beleidsplan 2020 IM

Stichting BOVIM (hierna: ‘BOVIM’) is opgericht op 4 november 2019 en is gevestigd te Amsterdam. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

In november 2020 heeft de stichting de ANBI-status aangevraagd.

Doelstellingen

BOVIM  heeft als Beroepsorganisatie Voor Integrative Medicine zorgverleners tot doel:

 • Het behartigen en beschermen van belangen van zorgverleners in de gezondheidszorg waarbij uitgegaan wordt van het gegeven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (hierna ook te noemen: “integrative medicine”);
 • Het waarborgen van de hoogste kwaliteit van de zorg op het gebied van integrative medicine.

Het bestuur

Het bestuur van BOVIM bestaat uit de volgende drie leden:

 • Mevrouw drs. Karlien Bongers, voorzitter;
 • De heer Nino Weerman MSc, penningmeester;
 • De heer drs. Pieter de Roos, secretaris.

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht, doch tenminste een keer per jaar, onverminderd besluitvorming door middel van schriftelijke- dan wel telecommunicatie.

Werkzaamheden

BOVIM tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het (doen) beoordelen en accrediteren van opleidingen op het gebied van integrative medicine;
 2. Het (door)ontwikkelen en bijhouden van een beroepsregister van – zorgverleners op het gebied van integrative medicine;
 3. Het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
 4. Het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; 
 5. Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen; 
 6. Het (doen) bieden van advies en/of begeleiding; 
 7. Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. 

In het eerste echte jaar van BOVIM, 2020, heeft de nadruk gelegen op het schrijven van beleidsstukken, opzetten van een toegankelijke website en het werven van de eerste leden. De komende jaren zal samen met de leden een intranet worden opgezet, waarmee onderling informatie kan worden uitgewisseld. Ook zal er nadrukkelijk worden ingestoken op de accreditatie van zich aandienende opleidingen evenals het verder positioneren van BOVIM in de zorgwereld inclusief de zorgverzekeraars.

Fondsenwerving

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door: 

 • Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; 
 • Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding; 
 • Donaties, sponsorgelden en giften;  
 • Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;  
 • Revenuen van het vermogen; 
 • Alle overige bijdragen en inkomsten. 

Administratie

De dagelijks bij te houden financiële administratie en de opstelling van de jaarstukken is toevertrouwd aan de penningmeester en deze worden jaarlijks gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Het eerste financieel jaarverslag zal verschijnen in de eerste helft van 2021 en gaat over de start op 4 november 2019 tot en met 31 december 2020.

Vermogensbeheer

De Stichting beheert haar vermogen zelf. Zie hiervoor het  financieel jaarverslag

Besteding / toekenning van fondsen

De Stichting zal vrijwel het volledige netto rendement op het vermogen maar tenminste 90 % daarvan gebruiken om te besteden conform haar doelstellingen. Een en ander met zo veel mogelijk behoud van het stamkapitaal conform de wensen van de schenkers.

Het beleid zal zijn gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die gericht zijn op de hiervoor omschreven doelen. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor zowel de door leden van het bestuur te ontwikkelen projecten als door derden te ontwikkelen projecten dienen goed gemotiveerd en degelijk onderbouwd te worden. Besluitvorming over mogelijke toekenning van gelden vindt plaats met algemene stemmen met alle in functie zijnde bestuurders.

Het beleid zal gericht zijn op rechtstreekse ondersteuning van daartoe in aanmerking komende projecten. Per project dient jaarlijks een evaluatie te worden opgesteld met een overzicht van activiteiten en behaalde resultaten en een gedetailleerd uitsplitsing van inkomsten en uitgaven.

Transparantie en verantwoording

BOVIM zal op de website www.bovim.nl alle gegevens publiceren waarvan de wet vereist dat deze door Algemeen Nut Beogende Instellingen openbaar gemaakt dienen te worden.

Het bestuur zal van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Jaarlijks binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar (kalenderjaar) zal het bestuur de balans en de staat van baten en lasten van de stichting maken en vaststellen.

De bestuurders van BOVIM ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

In het geval van opheffing van BOVIM zal het vermogen dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.