Ga naar de inhoud

Gedragscode

Het doel van de gedragscode voor de Integrative Medicine (IM) zorgverlener is het beschrijven van het professioneel functioneren van de bij BOVIM ingeschreven IM zorgverlener. Deze gedragscode ondersteunt de IM zorgverlener om verantwoord en professioneel te functioneren als IM zorgverlener.

Deze gedragscode is van toepassing op BOVIM-geaccrediteerde zorgverleners. Voor zorgverleners die niet aan de eisen van accreditatie kunnen voldoen is er een apart lidmaatschap (BOVIM-ondersteunend lid) en hiervoor geldt een andere gedragscode, die hier te vinden is: Gedragscode voor BOVIM-ondersteunend lid.

Het professioneel functioneren van de IM zorgverlener betreft het beroepsmatig handelen richting zorgvragers, collegae, zorgverzekeraars en de samenleving. De gedragscode voor de IM zorgverlener gaat uit van de vijf kernwaarden waarmee de IM zorgverlener zich identificeert namelijk:

 • professionaliteit
 • samenwerken
 • respect
 • compassievol handelen
 • bekrachtigende ondersteuning

Iedere IM zorgverlener heeft bij het aanvaarden van zijn inschrijving in het BOVIM beroepsregister verklaard zich te houden aan de gedragscode voor de IM zorgverlener. Hoewel de gedragscode voor IM zorgverleners geen wettelijke grondslag kent, kan deze in juridische procedures als ontlastende of belastende factor wel worden meegewogen in de oordeelsvorming. In geval van een vermeende overtreding door een IM zorgverlener kan een zorgvrager of collega een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg waar iedere IM zorgverlener bij het BOVIM ingeschreven beroepsregister, voorzover zelfstandig gevestigd, zich verplicht heeft aangesloten. Daar waar in de tekst van de gedragscode voor de IM zorgverlener ‘hij’ wordt gebruikt, wordt zowel hij als zij bedoeld. Daar waar het woord ‘zijn’ wordt gebruikt, wordt zowel zijn als haar bedoeld.

Professionaliteit

De IM zorgverlener is een zorgprofessional. Dit betekent dat hij beroepsmatig en vakkundig het vak van IM zorgverlener op ten minste HBO-niveau uitoefent.

 • De IM zorgverlener werkt volgens de principes van Evidence Based Medicine (EBM) waarbij de keuze voor een therapie wordt gemaakt op basis van wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit en veiligheid, de wensen en voorkeuren van de patiënt en de expertise van de behandelaar (Sacket et al, 2000)
 • Het ethisch raamwerk effectiviteit en veiligheid is leidend bij de keuze van een behandeling: indien veilig en effectief wordt de behandeling aanbevolen, indien veilig en niet aangetoond effectief dan kan de behandeling worden gedoogd, indien een behandeling effectief is gebleken met daarbij beschreven bijwerkingen wordt de behandeling zorgvuldig gemonitord en indien een behandeling onveilig is en niet effectief dan wordt deze strikt afgeraden (Cohen, 2005).
 • Naast veiligheid en effectiviteit dienen voorgestelde en toegepaste behandelingsmodaliteiten een werkingsmechanisme te hebben dat overeenkomt met gangbare principes van wetenschap en geneeskunde (‘credibility’).
 • De IM zorgverlener conformeert zich aan wettelijke eisen betreffende dossiervoering.
 • Indien de IM zorgverlener een eigen praktijkruimte gebruikt dient deze te voldoen aan de eisen op het gebied van privacy en hygiëne zoals onder BIG-geregistreerde therapeuten gebruikelijk.
 • De IM zorgverlener adviseert nooit de door een medisch specialist voorgeschreven wetenschappelijk bewezen effectieve behandelingen te staken zonder overleg met de betreffende medisch specialist.
 • De IM zorgverlener zorgt er voor dat zijn kennis, vaardigheden en beroepsmatige ervaring op het gewenste kwaliteitsniveau (ten minste HBO) zijn en blijven.
 • De IM zorgverlener volgt aantoonbaar de ontwikkelingen op het gebied van Integrative Medicine door het lezen van vakliteratuur en deelname aan vervolgopleidingen, symposia en congressen en intervisiebijeenkomsten.
 • De IM zorgverlener is bereid een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en profilering van Integrative Medicine.
 • De IM zorgverlener is bereid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek en gaat akkoord met publicatie van de verkregen bevindingen ongeacht de uitkomst.
 • De IM zorgverlener verstrekt, wanneer dat wordt verlangd door een zorgvrager zijn curriculum vitae, waaruit zijn gevolgde formele opleiding en (werk)ervaring blijkt.
 • De IM zorgverlener doet aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling om te kunnen groeien als mens, coach en zorgverlener.
 • De IM zorgverlener neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen denkwijzen, mentale overtuigingen, handelen en gedrag.
 • De IM zorgverlener onderkent dat hij (on)bewust invloed heeft op een zorgvrager. Hij gaat geen intieme relatie aan met zorgvrager en onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met zorgvrager.
 • De IM zorgverlener verricht alleen werkzaamheden die binnen zijn werkgebied, expertise en competenties vallen en verwijst indien nodig door naar andere specialistische zorgverleners.
 • De IM zorgverlener is integer hetgeen betekent dat hij eerlijk, betrouwbaar en oprecht het vak van IM zorgverlener uitoefent.

Samenwerken

De IM zorgverlener is zich ervan bewust dat in ieder individu verschillende lichaamssystemen samenwerken en dat iedereen functioneert binnen een systeem dat meer omvat dat het eigen individu alleen. Dit betekent dat de IM zorgverlener, daar waar mogelijk en gepast, samenwerkt.

 • De IM zorgverlener onderscheidt hoe en waar de aangeboren kenmerken, het gedrag en de leefomgeving van de zorgverlener elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • De IM zorgverlener onderzoekt waar fysieke, emotionele, mentale en spirituele factoren een rol spelen bij ziekte, gezondheid en welbevinden, hoe deze positief te beïnvloeden zijn en hun samenhang met aangeboren kenmerken, gedrag en omgeving van de zorgvrager (AGO-FEMS model (Bongers & van Koppen 2011).
 • Samenwerking is gericht op het belang van de zorgvrager, zorginnovatie en onderzoek; niet op commerciële belangen.
 • De IM zorgverlener is open en helder in de communicatie richting zorgvragers en andere zorgverleners over de werkwijze, afspraken en andere facetten van de dienstverlening.
 • De IM zorgverlener weet zijn eigen reparatiereflex te hanteren.
 • De IM zorgverlener stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager.
 • De IM zorgverlener werkt op basis van een vertrouwensrelatie met zorgvrager en collegae.
 • De IM zorgverlener is gemotiveerd om samen te werken met de zorgvrager en andere zorgprofessionals.
 • De IM zorgverlener neemt deel aan (multidisciplinaire) intervisie.

Respect

De IM zorgverlener is respectvol. Dat betekent dat hij het vak van IM zorgverlener uitoefent met respect en eerbied voor algemene en persoonlijke waarden van de zorgvrager en andere zorgprofessionals.

 • De IM zorgverlener discrimineert niet op ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of op welk onderscheid dan ook.
 • De IM zorgverlener benadert alle zorgvragers op een zelfde integere wijze. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis om zichzelf of anderen te bevoordelen of te benadelen.
 • De IM zorgverlener behandelt gegevens van en over zorgvragers vertrouwelijk en geeft alleen informatie na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkenen.
 • De IM zorgverlener (her)kent het onderscheid tussen de relatie tussen een zorgverlener en zorgvrager enerzijds en andere relaties (prive en zakelijk) anderzijds, en ziet er op toe dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Wanneer belangenverstrengeling dreigt te ontstaan, beeindigt de IM zorgverlener  de betreffende werkrelatie.
 • De IM zorgverlener handelt naar de algemeen aanvaarde normen en waarden van fatsoen en binnen de algemeen wettelijke kaders.
 • De IM zorgverlener respecteert ieders individuele recht om een eigen mening te hebben, een keuze te maken en een beslissing te nemen.
 • De IM zorgverlener hanteert de principes van geweldloze communicatie.
 • De IM zorgverlener wijst een IM collega erop wanneer deze in strijd handelt met de gedragscode voor IM zorgverlener.

Compassievol handelen

De IM zorgverlener is empatisch en weet dit om te zetten in compassievol handelen.

 • De IM zorgverlener heeft inlevingsvermogen in de emoties en leef- en werkomstandigheden van een ander. Dit empatisch vermogen betreft zowel de zorgvrager en diens sociale omgeving als andere zorgprofessionals.
 • De IM zorgverlener is zich bewust van empathie-moeheid en herkent de symptomen in een vroeg stadium.
 • De IM zorgverlener heeft compassie met zichzelf, de zorgvragers, zorgprofessionals en zichzelf en hun (sociale) leefomgeving.
 • De IM zorgverlener zet zich actief in om zijn eigen compassie in stand te houden dan wel uit te breiden.

Bekrachtigende ondersteuning

De IM zorgverlener is ondersteunend en bekrachtigend.

 • De wijze waarom de IM zorgverlener zijn vak uitoefent is erop gericht om mensen te ondersteunen het door hen gewenste doel/resultaat te bereiken.
 • De IM zorgverlener hanteert de principes van motiverende en transformerende communicatie.
 • De IM zorgverlener past de kennis van de positieve psychologie toe in zijn werk.