Ga naar de inhoud

Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de BOVIM-website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door BOVIM niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de BOVIM-website.

De BOVIM website bevat links naar websites van andere partijen. BOVIM draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

De op of via deze BOVIM-website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.

BOVIM behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan (vooraf) nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.