Ga naar de inhoud

Gedragscode voor BOVIM-ondersteunend lid

De gedragscode voor het BOVIM-ondersteunend lid beschrijft het professioneel functioneren van de bij BOVIM ingeschreven complementair werkende therapeuten, artsen en andere zorgverleners die het IM gedachtengoed onderschrijven maar die niet in aanmerking komen voor een accreditatie. Voor wie wél een geaccrediteerd IM-zorgverlener is, geldt de gedragscode die hier te vinden is.

Deze gedragscode ondersteunt het BOVIM-ondersteunend lid om verantwoord en professioneel te functioneren en maakt het gemakkelijker voor een BOVIM-geaccrediteerde IM zorgverlener een betrouwbare samenwerkingspartner te vinden. 

Het professioneel functioneren van BOVIM-ondersteunend lid betreft het beroepsmatig handelen richting zorgvragers, collegae, zorgverzekeraars en de samenleving.

De gedragscode voor het BOVIM-ondersteunend lid gaat uit van de vijf kernwaarden waarmee het BOVIM-ondersteunend lid zich identificeert namelijk:

 • professionaliteit
 • samenwerken
 • respect
 • compassievol handelen
 • bekrachtigende ondersteuning

Ieder BOVIM-ondersteunend lid heeft bij het aanvaarden van zijn inschrijving bij de BOVIM verklaard zich te houden aan de gedragscode voor het BOVIM-ondersteunend lid.

Hoewel de gedragscode voor het BOVIM-ondersteunend lid geen wettelijke grondslag kent, kan deze in juridische procedures als ontlastende of belastende factor wel worden meegewogen in de oordeelsvorming.

In geval van een vermeende overtreding door een BOVIM-ondersteunend lid kan een zorgvrager of collega een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg waar ieder BOVIM-ondersteunend lid zich verplicht bij heeft aangesloten.

Daar waar in de tekst van de gedragscode voor de IM zorgverlener ‘hij’ wordt gebruikt, wordt zowel hij als zij bedoeld. Daar waar het woord ‘zijn’ wordt gebruikt, wordt zowel zijn als haar bedoeld.

Professionaliteit

Het BOVIM-ondersteunend lid is een zorgprofessional die zijn beroep uitoefent volgens de standaarden van zijn beroepsorganisatie/vereniging. Dit betekent dat hij aantoonbaar lid is van een beroepsvereniging/organisatie en een klachtenregeling heeft.

 • Voor een BOVIM-ondersteunend lid is het ethisch raamwerk effectiviteit en veiligheid leidend bij de keuze van een behandeling: indien veilig en effectief wordt de behandeling aanbevolen, indien veilig en niet aangetoond effectief dan kan de behandeling worden gedoogd, indien een behandeling effectief is gebleken met daarbij beschreven bijwerkingen wordt de behandeling zorgvuldig gemonitord en indien een behandeling onveilig is en niet effectief dan wordt deze strikt afraden (Cohen, 2005).
 • Het BOVIM-ondersteunend lid conformeert zich aan wettelijke eisen betreffende dossiervoering.
 • Indien het BOVIM-ondersteunend lid een eigen praktijkruimte gebruikt dient deze te voldoen aan de eisen op het gebied van privacy en hygiëne zoals onder BIG-geregistreerde therapeuten gebruikelijk.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid adviseert nooit de door een medisch specialist voorgeschreven wetenschappelijk bewezen effectieve behandelingen te staken zonder overleg met de betreffende medisch specialist.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid zorgt er voor dat zijn kennis, vaardigheden en beroepsmatige ervaring op het  volgens zijn beroepsorganisatie/vereniging gewenste kwaliteitsniveau zijn en blijven.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid volgt de ontwikkelingen op het gebied van Integrative Medicine door het lezen van vakliteratuur en deelname aan vervolgopleidingen, symposia en congressen en intervisiebijeenkomsten.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid is bereid een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en profilering van Integrative Medicine in Nederland.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid is bereid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek en gaat akkoord met publicatie van de verkregen bevindingen ongeacht de uitkomst.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid verstrekt, wanneer dat wordt verlangd door een zorgvrager zijn curriculum vitae, waaruit zijn gevolgde formele opleiding en (werk)ervaring blijkt.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid doet aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling om te kunnen groeien als mens, coach en zorgverlener.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen denkwijzen, mentale overtuigingen, handelen en gedrag.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid onderkent dat hij (on)bewust invloed heeft op een zorgvrager. Hij gaat geen intieme relatie aan met zorgvrager en onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met zorgvrager.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid verricht alleen werkzaamheden die binnen zijn werkgebied, expertise en competenties vallen en verwijst indien nodig door naar andere specialistische zorgverleners.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid is integer hetgeen betekent dat hij eerlijk, betrouwbaar en oprecht zijn vak uitoefent.

Samenwerken

Het BOVIM-ondersteunend lid is zich bewust dat in ieder individu verschillende lichaamssystemen samenwerken en dat iedereen functioneert binnen een systeem dat meer omvat dat het eigen individu alleen. Dit betekent dat het BOVIM-ondersteunend lid, daar waar mogelijk en gepast, samenwerkt.

 • Samenwerking is gericht op het belang van de zorgvrager, zorginnovatie en onderzoek; niet op commerciële belangen.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid is open en helder in de communicatie richting zorgvragers en andere zorgverleners over de werkwijze, afspraken en andere facetten van de dienstverlening.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid werkt op basis van een vertrouwensrelatie met zorgvrager en collegae.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid is gemotiveerd om samen te werken met de zorgvrager en andere zorgprofessionals.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid neemt op eigen initiatief deel aan (multidisciplinaire) intervisie.

Respect

Het BOVIM-ondersteunend lid is respectvol. Dat betekent dat hij zijn beroep in de zorgpraktijk uitoefent met respect en eerbied voor algemene en persoonlijke waarden van de zorgvrager en andere zorgprofessionals.

 • Het BOVIM-ondersteunend lid discrimineert niet op ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, afkomst, geloof, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of op welk onderscheid dan ook.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid benadert alle zorgvragers op een zelfde integere wijze. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis om zichzelf of anderen te bevoordelen of te benadelen.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid behandelt gegevens van en over zorgvragers vertrouwelijk en geeft alleen informatie na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkenen.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid (her)kent het onderscheid tussen de relatie tussen een zorgverlener en zorgvrager enerzijds en andere relaties (prive en zakelijk) anderzijds, en ziet er op toe dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Wanneer belangenverstrengeling dreigt te ontstaan, beeindigt het BOVIM-ondersteunend lid de betreffende werkrelatie.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid handelt naar de algemeen aanvaarde normen en waarden van fatsoen en binnen de algemeen wettelijke kaders.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid respecteert ieders individuele recht om een eigen mening te hebben, een keuze te maken en een beslissing te nemen.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid hanteert de principes van geweldloze communicatie. 
 • Het BOVIM-ondersteunend lid wijst een collega BOVIM-ondersteunend lid of een BOVIM-geaccrediteerde IM-zorgverlener erop wanneer deze in strijd handelt met zijn specifieke BOVIM gedragscode.

Compassievol handelen

Het BOVIM-ondersteunend lid is empatisch en weet dit om te zetten in compassievol handelen.

 • Het BOVIM-ondersteunend lid heeft inlevingsvermogen in de emoties en leef- en werkomstandigheden van een ander. Dit empatisch vermogen betreft zowel de zorgvrager en diens sociale omgeving als andere zorgprofessionals.
 • Het BOVIM-ondersteunend lid heeft compassie met zichzelf, de zorgvragers, zorgprofessionals en zichzelf en hun (sociale) leefomgeving.
 • De IM zorgverlener zet zich actief in om zijn eigen compassie in stand te houden dan wel uit te breiden.

Bekrachtigende ondersteuning

De IM zorgverlener is ondersteunend en bekrachtigend.

 • De wijze waarom de het BOVIM-ondersteunend lid zijn vak uitoefent is erop gericht om mensen te ondersteunen het door hen gewenste doel/resultaat te bereiken.