Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving zijn wij als stichting BOVIM (verder te noemen: BOVIM) gehouden u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag van ons verwachten dat wij op een behoorlijke en zorgvuldige wijze met deze persoonsgegevens omgaan.

Let op! Het is niet toegestaan om zonder toestemming onze ledengegevens die op de BOVIM website staan vermeld op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Bij aanmelding als deelnemer aan de beroepsorganisatie voor Integrative Medicine (=IM) zorgverleners (BOVIM) heeft u ons toestemming gegeven om de voor ons relevante persoonsgegevens te gebruiken. Dit wordt als volgt uitgewerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BOVIM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens opgenomen, die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum en -plaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Wijze van accreditatie
  • BOVIM-registratienummer
  • Huidige functie en werkgever

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt
BOVIM verwerkt uw persoonsgegevens om haar deelnemers te kunnen identificeren, digitaal van informatie te voorzien, om de jaarlijkse contributie te innen en het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst waaronder gegevens aanleveren aan verzekeraars.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
BOVIM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal zes maanden. Daarna zullen de gegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar bewaard worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BOVIM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Cookies
Bekijk hiervoor ons cookiebeleid.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Uiteraard nemen wij uw klacht serieus en zullen we er alles aan doen om adequate stappen te ondernemen om de ontstane situatie te verhelpen en maatregelen te nemen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Overige
BOVIM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen.